Teenuste ja ostu tingimused

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
  2. 1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna fansurf.ee (edaspidi Fansurf ) omanik TEAM FANSURF OÜ vahel Fansurf vahendusel teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  3. 1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Fansurf vahendusel teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  4. 1.3 TEAM FANSURF OÜ on õigustatud Fansurf arengust tulenevalt ning kodulehe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.fansurf.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.fansurf.ee Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja TEAM FANSURF OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. FanSurf hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivaid maksumäärasid.

2.3. FanSurf e-poes olevad hinnad võivad erineda Fansurf surfikooli kohapeal olevatest teenuse hindadest.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta teenuse tellitavat kogust. Vaadates oma ostukorvi sisu, võite alati minna tagasi e-poodi ja teenuseid juurde valida.

3.2. Peale soovitud teenuste valimist märkige soovitud makseviis ning vajutage “Vormista Tellimus”. Nüüd kontrollige uuesti üle, kas kõik andmed on õiged ning vajutage “Kinnita Tellimus”. Teid suunatakse maksmise lehele.

3.2. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed.

3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud teenuse kiire ja häireteta vormistamine.

3.4. Teenuste müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Team Fan MTÜ arvelduskontole.

4. Teenuste eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Teenuste eest saate tasuda:

4.2.1 internetipanga kaudu.

4.2.2 krediitkaardiga (Visa või MasterCard)

4.2.3 Vormistatud arve alusel

4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

4.4. Tellimus vormistatakse 100%-se ettemakse puhul.

5. Teenuse toimumine või üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4 Saab teenust lunastada Kakumäe Surfikoolis või mõnes muus kohas vastavalt teenuse kirjeldusele ja broneeritud ajale.

5.2. Teenuse toimumise aeg broneeritakse tellimuse vormistamisega ja Fansurf võtab vastutuse teenuse toimumise osas vastavalt broneeringus märgitud ajale. Juhul kui ilmastiku või mõned muud tingimused on ebasoodsad teenuse osutamiseks, siis edastatakse vastav informatsioon kliendile ja lepitakse kokku uus teenuse toimumise aeg. Sellisel juhul ei kaota ostetud teenus kehtivuse. Teenuse spetsiifikast tulenevalt ei saa teenuse osutaja garanteerida sobivaid ilmastiku ja muid olusid, ning klient peab arvestama teenuse ostmisel, et võib toimuda teenuse osutamise aja muutuseid.

5.3 Kui teenuse osutaja ei ole teatanud teenuse aja muutusest klienti, toimub teenuse osutamine kliendi poolt broneeritud ajal. Juhul kui klient ei tule kohale kokku lepitud ajal ja kokku lepitud kohta, siis loetakse teenus osutatuks broneeritud aja lõppedes.

5.4. Juhul, kui klient teatab mõistliku aja jooksul, kuid minimaalselt 24h varem teenuse osutajale ette haigestumisest või mõnest muust mõjuvast põhjusest, siis lepitakse kokku uus teenuse toimumise aeg. Teenuse osutajal on õigus keelduda uue aja kokkuleppimisest, kui teenuse osutaja leiab, et tegemist ei ole piisavalt mõjuva põhjuse või asjaoludega.

5.5. Kui klient tuleb teenust lunastama, siis kiirema teenindamise huvides palun printida välja teenuse arve või esitada teenuse osutajale elektrooniline kinnitus.

5.6. Tellimuse tühistamisel Kliendi soovil ei tagasta Fansurf ostetud teenuse eest raha juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tellimuse tühistamisel Fansurf poolt, tagastatakse kliendile 100% kogu teenuse maksumus.

6.1. TEAM FANSURF OÜ ei vastuta:

1) Teenuse osutamisel tekkinud kehaliste vigastuste ja kliendi varalise kahju eest.

2) Kogu teenuste osutamine toimub kliendi või kliendi hooldaja omal vastutusel. TEAM FANSURF OÜ ei võtta ühtegi vastutust kliendi vigastuste, surma ja varalise kahju eest.

7.1. Kliendi vastutus

1) Teenuse osutamise käigus, kliendi süül, Fansurfile tekitatud varline kahju tuleb kliendil koheselt hüvitada TEAM FANSURF OÜ arvele või sularahas. Varalist kahju hinndab teenuse osutaja koheselt kahju ilmnemisel. Kahju summa suurus sõltub kahju ulatusest ja toote hinnast.

2) Toote normaalse füüsilise kulumise eest ei ole klient vastutav.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. TEAM FANSURF OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate TEAM FANSURF OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki FanSurf e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka TEAM FANSURF OÜ-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja TEAM FANSURF OÜ vahel seoses FanSurf e-poe vahendusel teenuste tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Diskleimer

10.1 Teenuste pildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Teenuste hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab TEAM FANSURF OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3 TEAM FANSURF OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui teenusega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 50 EUR`i maksev teenus on järsku müügis 5 EUR`iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja teenus ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)

10.4 Teenuse infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Palun kontrollige andmeid alati, enne teenuse ostmist. Juhul kui esineb ebatäpsusi teenuse loetelus või hinnas, siis palun teavitage sellest ka meid maili teel info@kitesurf.ee

10.5 FanSurf e-poes olevad hinnad võivad erineda Surfikooli kohapealsetest hindadest.